planowanie projektów

Planowanie projektów obejmuje całkowite przygotowanie projektów parków wiatrowych lub pojedyńczych lokalizacji. W ramach planowania wyszukiwane są odpowiednie lokalizacje pod farmy wiatrowe głównie w Niemczech i Polsce, które są sprawdzane względem ewentualnych utrudnień prawnych oraz badane pod kątem ich potencjału mocy na podstawie dokonywanych pomiarów siły wiatru przy użyciu własnego sprzętu (pomiary odbywają się do wysokości 100 m nad powierzchnią ziemi). Kolejny etap stanowi zabezpieczenie zagadnień prawnych i własnościowych, takich jak: umowy o użytkowaniu gruntów dla danej lokalizacji,   prawa użytkowania dróg i mediów, procedura administracyjna, składanie podań i wniosków w celu uzyskania pozwoleń na budowę i eksploatację zgodnie z prawem państwowym i lokalnym.